Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van Avans Hogeschool Tilburg een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Waterwet hebben ontvangen. De aanvraag betreft een wijziging van de vergunning van het open bodemenergiesysteem van Avans Hogeschool, gelegen aan Professor Cobbenhagenlaan 13, 5037 DA te Tilburg.

Ingediende aanvraag ligt niet ter inzage en staat op dit moment niet open voor bezwaar en beroep.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WWV-2019-234 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Eindhoven, januari 2019.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Tilburg