Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Waterwet ontvangen van Fontys Eindhoven. De aanvraag betreft de realisatie en exploitatie van een open bodemenergiesysteem (WKO) ten behoeve van de klimatisering van Hogeschool
Fontys, gelegen aan Rachelsmolen 1 te Eindhoven, kadastraal bekend, gemeente Eindhoven, sectie K, nummer(s) 2036.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 24 januari 2019 tot en met 06 maart 2019 ter inzage bij de gemeente Eindhoven. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met mevrouw I. van Oorschot, telefoon (088) 369 02 77. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:
Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u naar www.brabant.nl/bezwaar. Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16.

Voorlopige voorziening
Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde 'voorlopige voorziening' te vragen bij: De voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.
Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om zo?n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.
Een verleende vergunning treedt na afloop van de beroepstermijn in werking tenzij om voorlopige voorziening is verzocht.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WWV-2018-8853 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Eindhoven, januari 2019.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Eindhoven