Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van Stichting Cascade te Waalwijk een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Waterwet hebben ontvangen. De aanvraag betreft een wijzigingsvergunningaanvraag voor het bodemenergiesysteem bij WKO Rosagaerde, gelegen aan Prinses Marijkestraat Kaatsheuvel te Loon op Zand, kadastraal bekend, gemeente Loon op Zand, sectie M, nummer(s) 1783 en 2551.

Ingediende aanvraag ligt niet ter inzage en staat op dit moment niet open voor bezwaar en beroep.

Aan deze procedure is het kenmerk 17081285 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, september 2017.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Loon op Zand