Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van Stichting Cascade een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Waterwet hebben ontvangen. De aanvraag betreft een wijzigingsvergunning voor het bodemenergiesysteem bij WKO Juweel (Vlinderhof), gelegen aan Cornelis Verhoevenstraat 25, 5146 DD te Waalwijk, kadastraal bekend, gemeente Sprang, sectie C, nummer(s) 857 en 873.

Ingediende aanvraag ligt niet ter inzage en staat op dit moment niet open voor bezwaar en beroep.

Aan deze procedure is het kenmerk 17081057 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, september 2017.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Waalwijk