Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van artikel 8a.51 van de Wet luchtvaart een locatiegebonden TUG ontheffing, zaaknr 18100945, d.d. 04-12-2018, aan de heer C. Wouters, Reigerweg, Odiliapeel hebben verleend. De ontheffing is verleend voor het vliegen met een helikopter voor maximaal 48 vliegbewegingen van een terrein nabij Reigerweg 5-7 te Odiliapeel te Uden.\r\n\nDe aanvraag en het besluit kunt u raadplegen op de internetsite ‘www.brabant.nl' vanaf 06-12-2018 tot en met 17-1-2019. Indien u vragen heeft, kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant. U dient daarvoor contact op te nemen met mevrouw E. Keller, e.keller@omwb.nl of 013-2060513.\r\n\nTegen dit besluit kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC ‘s Hertogenbosch.\r\n\nHet bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:\r\n\n - naam en adres van de indiener;\r\n\n - de dagtekening;\r\n\n - een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;\r\n\n - de gronden van het bezwaar.\r\n\nWij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord “bezwaarschrift” te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.\r\n\nBovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Postbus 70584, 5201 CZ ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.\r\n\nAan deze procedure is het kenmerk 18100945 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.\r\n\nTilburg, december 2018.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Uden