Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben van Bosgroep Zuide Nederland een melding ontvangen op grond van de Verordening Ontgrondingen provincie Noord-Brabant 2008. Het gaat daarbij om het ontgrondingsproject 80 Bunder Fase IV omleiding Zoeksche Loop te Zundert gelegen op het perceel kadastraal bekend gemeente Zundert sectie U, nummers 39, 41, 49, 50, 53, 60, 80, 81, 84, 89, 92, 93 en 1117.

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant in Eindhoven draagt namens het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant zorg voor de behandeling van deze melding.

De directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant maakt namens Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bekend dat zij de melding bij besluit van 17 juni 2019 hebben geaccepteerd. Door deze acceptatie is het project vrijgesteld van de vergunningplicht ingevolge de Ontgrondingenwet.

Wat houdt het project in?
Het project betreft de aanleg/realisering van een natuurgebied middels het afvlakken verschralen van de grond middels het afgraven van 30 000m2 tot een diepte van 0,30 m ?mv en met een maximale te ontgraven hoeveelheid van 13 950m3. Hiervan zal 6 628m3 worden afgevoerd en plus/minus 7 300m3 worden verwerkt binnen het project.

Wanneer, door wie en hoe kan bezwaar worden ingesteld?
Als u, als belanghebbende, het niet eens bent met dit besluit kunt u een bezwaar indienen. Dit kan tot en met 31 juli 2019.

In het bezwaarschrift moet u het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) van uw bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. Het bezwaarschrift kunt u richten aan:

het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord bezwaarschrift te vermelden.

Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u naar www.brabant.nl/bezwaar. Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16.

Voorlopige voorziening:
Bovenstaand acceptatiebesluit treedt in werking ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde voorlopige voorziening te vragen. Deze kunt u richten aan:

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht
postbus 90125
5200 MA 's Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het uitstellen van een besluit om de ingediende bezwaren mee te kunnen nemen. Voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang. Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht).

Het acceptatiebesluit treedt in werking de dag na afloop van de bezwaartermijn. Als gedurende deze termijn bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor het inzien van het besluit met bijbehorende stukken of inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de heer E. Huijbregts vergunningverlener van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, telefoon 088 3690548.

Aan deze procedure is het kenmerk MLD_ONG-2019-5324 gekoppeld. Wij vragen u bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.


Eindhoven, juni 2019.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Zundert