Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben van Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland te 's-Graveland een melding ontvangen op grond van de Verordening Ontgrondingen provincie Noord-Brabant 2008. Het gaat daarbij om het ontgrondingsproject Moergestels Broek en de Gement Oisterwijk, gelegen op de percelen kadastraal bekend gemeente Oisterwijk, sectie L, nummers 619, 621, 623, 626, 705, 706, 708, 709, 710, 718, 724, 727 en 1034.

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant in Eindhoven draagt namens het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant zorg voor de behandeling van deze melding.

De directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant maakt namens Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bekend dat zij de melding bij besluit van 17 juni 2019 hebben geaccepteerd. Door deze acceptatie is het project vrijgesteld van de vergunningplicht ingevolge de Ontgrondingenwet.

Wat houdt het project in?
Om het gebied meer geschikt te maken voor het nestelen van weidevogels en de leefomgeving van het gebied voor vogels en andere fauna te verbeteren, als ook het grondwater minder snel af te voeren uit het gebied om wateroverlast in het noorden van Noord-Brabant te voorkomen zijn een aantal ingrepen noodzakelijk.
Hierbij vinden de volgende ontgrondingsactiviteiten plaats. Aanleg natuurvriendelijke oevers en 'watergangen omvormen naar greppels'. Deze werkzaamheden leiden tot een vergraving van maximaal 100 cm (natuurvriendelijke oevers) of maximaal 30 cm (omvorming tot greppels). De graafwerkzaamheden vinden plaats over een breedte van vijf tot tien meter aan weerszijden van de watergang. De gezamenlijk lengte van de watergangen die geherprofileerd of verondiept worden bedragen meerdere kilometers
Het oppervlak van het projectgebied waar buiten de ontgronding nog andere werkzaamheden plaats vinden, bedraagt 170 ha. In totaal zal 12.000 m3 vergraven worden.

Wanneer, door wie en hoe kan bezwaar worden ingesteld?
Als u, als belanghebbende, het niet eens bent met dit besluit kunt u een bezwaar indienen. Dit kan tot en met 31 juli 2019.

In het bezwaarschrift moet u het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) van uw bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. Het bezwaarschrift kunt u richten aan:

het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord bezwaarschrift te vermelden.

Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u naar www.brabant.nl/bezwaar. Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16.

Voorlopige voorziening:
Bovenstaand acceptatiebesluit treedt in werking ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde voorlopige voorziening te vragen. Deze kunt u richten aan:

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht
postbus 90125
5200 MA 's Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het uitstellen van een besluit om de ingediende bezwaren mee te kunnen nemen. Voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang. Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht).

Het acceptatiebesluit treedt in werking de dag na afloop van de bezwaartermijn. Als gedurende deze termijn bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor het inzien van het besluit met bijbehorende stukken of inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de heer F. Leenheers van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant,
telefoon 088 369 04 57.

Aan deze procedure is het kenmerk MLD_ONG-2019-5359 gekoppeld. Wij vragen u bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.


Eindhoven, juni 2019.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Oisterwijk