Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben van Ark Natuurontwikkeling te Nijmegen een aanvraag om een vergunning op grond van de Ontgrondingenwet ontvangen. Het gaat daarbij om het ontgrondingsproject Inrichting Palmstraat Maashorst te Landerd, gelegen op de percelen kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie I, nummers 73,75,77,78,79,86 en 324. \r\n\nDe besluitvorming op deze aanvraag is door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd aan de directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.\r\n\nDe directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant maakt namens Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bekend dat zij voornemens zijn de aangevraagde ontgrondingsvergunning te verlenen.\r\n\nWat houdt het project in?\r\n\nHet project de ontwikkeling van natuur in de Maashorst\r\n\nWaar en wanneer kunt u de stukken inzien?\r\n\nDe ontwerpbeschikking en de aanvraag met de bijbehorende stukken liggen vanaf 8 juni 2019 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij de gemeente Landerd. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente.\r\n\nHet is ook mogelijk om de stukken in te zien bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Wal 28 in Eindhoven. U kunt daarover contact opnemen met de mevrouw A.Verbeek, telefoonnummer (088) 3690 384. Vanaf het moment dat de stukken ter inzage liggen, kunt u de ontwerpbeschikking inzien via www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen . \r\n\nHoe kunnen zienswijzen worden ingediend?\r\n\nAls u het niet eens bent met deze ontwerpbeschikking, kunt u een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren brengen. Dat kan vanaf 8 juni 2019 tot en met 21 juli 2019. U kunt de zienswijze richten aan:\r\n\nOmgevingsdienst Zuidoost-Brabant \r\n\nPostbus 8035\r\n\n5601 KA Eindhoven\r\n\nTelefoon 040-369 0369\r\n\nDegene die een schriftelijke zienswijze inbrengt, kan verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Het verzoek daartoe moet dan schriftelijk en tegelijkertijd met de zienswijzen bij ons worden ingediend. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe moet binnen drie weken na begindatum van de ter inzage legging bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant worden ingediend.\r\n\nBelanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking. \r\n\nAan deze procedure is het kenmerk HZ_ONG-2019-310 gekoppeld. Wij vragen u bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.\r\n\nEindhoven, juni 2019.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Landerd