Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben van De Kempehoeve/fam. Vennemans een aanvraag om een vergunning op grond van de Ontgrondingenwet ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op het project Landbouwkundige/cultuurtechnische verbetering op het perceel kadastraal bekend, gemeente Eersel, sectie H, nummer 1066.

De besluitvorming op deze aanvraag is door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd aan de directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

De directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant maakt namens Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bekend dat zij voornemens zijn de aangevraagde ontgrondingsvergunning te verlenen.

Wat houdt het project in?
Het project betreft een landbouwkundige/cultuurtechnische verbetering middels een maaiveldverlaging en een bouwvoorverdikking.
Het betreft een oppervlakte van 10 hectare waarbij tot een maximale diepte van 0,9 m-mv zal worden ontgraven en waarbij 95 479m3 grond/zand zal worden ontgraven. Hiervan zal 65 479 m3 worden afgevoerd en 30 000m3 grond van buiten de projectgrens zal worden aangevoerd. Dit voor de noodzakelijke bouwvoordikte.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?
De ontwerpbeschikking en de aanvraag met de bijbehorende stukken liggen vanaf 8 juni 2019 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij de gemeente Eersel. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente.

Het is ook mogelijk om de stukken in te zien bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Wal 28 in Eindhoven. U kunt daarover contact opnemen met de heer E. Huijbregts, telefoonnummer (088) 3690 548. Vanaf het moment dat de stukken ter inzage liggen, kunt u de ontwerpbeschikking inzien via www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen .

Hoe kunnen zienswijzen worden ingediend?
Als u het niet eens bent met deze ontwerpbeschikking, kunt u een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren brengen. Dat kan vanaf 8 juni 2019 tot en met 21 juli 2019. U kunt de zienswijze richten aan:

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Postbus 8035
5601 KA Eindhoven
Telefoon 040-369 0369

Degene die een schriftelijke zienswijze inbrengt, kan verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Het verzoek daartoe moet dan schriftelijk en tegelijkertijd met de zienswijzen bij ons worden ingediend. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe moet binnen drie weken na begindatum van de ter inzage legging bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_ONG-2019-2533 gekoppeld. Wij vragen u bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.


Eindhoven, juni 2019.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Eersel