Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben van Staatsbosbeheer te Tilburg een aanvraag om een vergunning op grond van de Ontgrondingenwet ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op het project natuurherstel Merkske te Baarle-Nassau op de percelen kadastraal bekend gemeente Baarle-Nassau, sectie P nummers 398, 441 en 442 gedeeltelijk.\r\n\nDe besluitvorming op deze aanvraag is door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd aan de directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.\r\n\nDe directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant maakt namens Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bekend dat zij op grond van de Ontgrondingenwet de vergunning voor de aanvraag verlenen.\r\n\nDe definitieve beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.\r\n\nWat houdt het project in?\r\n\nHet ontgrondingsgebied is gelegen de Hoogstratensebaan te Baarle-Nassau en is 7,82 hectare groot. De gronden zijn gelegen binnen het Natuurnetwerk Brabant (NNB) langs het grensbeekje het Merkske. Ten behoeve van de natuurontwikkeling vinden de volgende ontgrondingswerkzaamheden plaats:\r\n\n- graven van 2 poelen op een voormalige akker;\r\n\n- afgraven fosfaatrijke bovengrond (maximale diepte 030 meter);\r\n\n- verbreden van greppels;\r\n\n- aanleg van nieuwe greppels.\r\n\nDaarnaast worden ook greppels verondiept en wordt een wilgenstruweel verwijderd.\r\n\nIn totaal zal 7.000 m3 bovengrond worden ontgraven.\r\n\nWaar en wanneer kunt u de stukken inzien?\r\n\nDe definitieve beschikking en de aanvraag met bijbehorende stukken liggen op 4 juni 2019 ter inzage bij de gemeente Baarle-Nassau. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken kunt inzien, verwijzen wij naar de website van de gemeente.\r\n\nHet is ook mogelijk om de stukken in te zien bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Wal 28 in Eindhoven. U kunt daarover contact opnemen met de heer F. Leenheers, telefoonnummer (088) 3690 369. Vanaf het moment dat de stukken ter inzage liggen, kunt u de beschikking inzien via www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen . \r\n\nWanneer, door wie en hoe kan beroep worden ingesteld?\r\n\nAls u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een beroepschrift indienen. Er kan tot zes weken na de publicatie van dit besluit, en wel tot en met 17 juli 2019 beroep worden ingesteld door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbeschikking.\r\n\nHet beroepschrift wordt ondertekend en bevat: \r\n\na. de naam en het adres van de indiener; \r\n\nb. de dagtekening; \r\n\nc. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; \r\n\nd. de gronden van het beroep.\r\n\nZo mogelijk wordt een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, door u overgelegd. \r\n\nHet beroepschrift kunt u richten aan:\r\n\nde Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State \r\n\nPostbus 20019 \r\n\n2500 EA in Den Haag.\r\n\nHet instellen van beroep schorst de werking van de beschikking niet op. Als tijdig een beroepschrift is ingediend kan bij een spoedeisend belang een voorlopige voorziening worden gevraagd. Deze kunt u richten aan: \r\n\nde Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State\r\n\nPostbus 20019 \r\n\n2500 EA Den Haag. \r\n\nEr zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht).\r\n\nDe verleende vergunning treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende deze periode door belanghebbenden bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de vergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.\r\n\nAan deze procedure is het kenmerk HZ-ONG-2018-7173 gekoppeld. Wij vragen u bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.\r\n\nEindhoven, juni 2019.\r\n\n's-Hertogenbosch, mei 2019.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Baarle-Nassau