Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben van .V. Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch te Rotterdam een aanvraag om een vergunning op grond van de Ontgrondingenwet ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op het project innamepompstation Bergsche Maas te Werkendam, op de percelen kadastraal bekend gemeente Dussen, sectie U, nummers 73, 74, 63, 61, 62, 292, 293, 312, 310, 190, 158, 75 101 en 102, Made en Drimmelen, sectie L, nummers 842, 844, 822, 770, 769 en 822.

De besluitvorming op deze aanvraag is door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd aan de directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

De directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant maakt namens Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bekend dat zij voornemens zijn de aangevraagde ontgrondingsvergunning te verlenen.

Wat houdt het project in?
Het ontgrondingsgebied is gelegen aan de Bergsche Maas, in de Fortunapolder en op de St. Jansplaat op de grens van de 2 gemeenten Werkendam en Drimmelen. De voorgenomen activiteit 'Innamepompstation Bergsche Maas' bestaat uit de bouw van een innamepompstation en de aanleg van 3 transportleidingen van het pompstation in de Fortunapolder naar het spaarbekken De Gijster. Het tracé loopt vanaf de noordoever van de Bergsche Maas, door de Fortunapolder, onder het Spijkerboor en door de St. Jansplaat naar De Gijster. Het innamepompstation wordt direct geplaatst aan de noordoever van de Bergsche Maas. De ontgronding bestaat uit het weggraven van grond bij het innamepompstation, het afgraven en inrichten van de Fortunapolder en de St. Jansplaat.
In totaal zal circa 70.000 m3 vergraven worden voor wat betreft de ontgronding.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?
De ontwerpbeschikking en de aanvraag met de bijbehorende stukken liggen vanaf 16 juni 2018 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij de gemeente Werkendam. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente.

Het is ook mogelijk om de stukken in te zien bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Wal 28 in Eindhoven. U kunt daarover contact opnemen met de heer F. Leenheers, telefoonnummer (088) 3690 369. Vanaf het moment dat de stukken ter inzage liggen, kunt u de ontwerpbeschikking inzien via 'www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen'.

Hoe kunnen zienswijzen worden ingediend?
Als u het niet eens bent met deze ontwerpbeschikking, kunt u een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren brengen. Dat kan vanaf 16 juni 2018 tot en met 28 juli 2018. U kunt de zienswijze richten aan:

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Postbus 8035
5601 KA Eindhoven
Telefoon 040-369 0369

Degene die een schriftelijke zienswijze inbrengt, kan verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Het verzoek daartoe moet dan schriftelijk en tegelijkertijd met de zienswijzen bij ons worden ingediend. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe moet binnen drie weken na begindatum van de ter inzage legging bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_ONG-2018-003 gekoppeld. Wij vragen u bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.


Eindhoven, juni 2018.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Drimmelen
  • Werkendam