Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben van Coöperatie Bosgroep Zuid Nederland, namens Stichting het Noord-Brabants Landschap te Haaren een aanvraag om een vergunning op grond van de Ontgrondingenwet ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op het project 'Poelen Mortelen en Scheeken', op de percelen kadastraal bekend,
Gemeente Best
Sectie : G Perceelnummers 22 (ged.) en 23.
Sectie : K Perceelnummers 3946 (ged.), 1145 (ged.) en 1146 (ged.).
Gemeente Boxtel
Sectie : N Perceelnummer 16 (ged.).
Gemeente Liempde (Boxtel)
Sectie : H Perceelnummers 429 (ged.) en 525 (ged.).
Sectie : G Perceelnummers 495 (ged.), 414 (ged.), 381 (ged.), 598 (ged.), 479
(ged.) en 481 (ged.).
Sectie : D Perceelnummers 1145 (ged.), 1536 (ged.) en 1568 (ged.).
Gemeente Oirschot
Sectie : M Perceelnummers 325 (ged.), 622 (ged.), 47 (ged.) en 727 (ged.),
Sectie : L Perceelnummer 1139 (ged.), 638 (ged.), 589 (ged.) en 531 (ged.).
Gemeente Sint-Oedenrode
Sectie : M Perceelnummers 6 (ged.) en 25 (ged.).

De besluitvorming op deze aanvraag is door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd aan de directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

De directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant maakt namens Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bekend dat zij voornemens zijn de aangevraagde ontgrondingsvergunning te verlenen.

Wat houdt het project in?
Het project betreft de aanleg van diverse poelen en het verschralen middels een maaiveldverlaging van de bovengrond in het natuurgebied Mortelen en Scheeken.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?
De ontwerpbeschikking en de aanvraag met de bijbehorende stukken liggen vanaf 8 augustus 2017 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij de gemeenten Best, Boxtel, Oirschot en Meierijstad. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de betreffende gemeente.

Het is ook mogelijk om de stukken in te zien bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Wal 28 in Eindhoven. U kunt daarover contact opnemen met de heer E. Huijbregts, telefoonnummer (088) 3690 458. Vanaf het moment dat de stukken ter inzage liggen, kunt u de ontwerpbeschikking inzien via 'www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen'.

Hoe kunnen zienswijzen worden ingediend?
Als u het niet eens bent met deze ontwerpbeschikking, kunt u een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren brengen. Dat kan vanaf 8 augustus 2017 tot en met 19 september 2017.
U kunt de zienswijze richten aan:

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Postbus 8035
5601 KA Eindhoven
Telefoon 040-369 0369

Degene die een schriftelijke zienswijze inbrengt, kan verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Het verzoek daartoe moet dan schriftelijk en tegelijkertijd met de zienswijzen bij ons worden ingediend. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe moet binnen drie weken na begindatum van de ter inzage legging bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_ONG-2017-2536 gekoppeld. Wij vragen u bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.


Eindhoven, augustus 2017.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Best
  • Boxtel
  • Meierijstad
  • Oirschot