Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Transport en Recycling Arno van den Dungen BV. De aanvraag betreft het milieuneutraal veranderen van de inrichting. De aangevraagde verandering omvat het toevoegen van extra Euralcodes. De extra Euralcodes worden gebruikt om de afvalstoffen administratief beter te kunnen verwerken, zonder dat de opslag- en
verwerkingscapaciteit wordt uitgebreid voor de inrichting, gelegen aan Lambertusstraat 11a te Hedikhuizen.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 12 augustus 2019 tot en met 23 september 2019 ter inzage bij de gemeente Heusden. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer J. van der Kamp, telefoon (013) 206 03 04. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Aan deze procedure is het kenmerk 19060488 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, augustus 2019.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Heusden