Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn voor een aanvraag voor een vergunning (eerste fase) met maximaal zes weken te verlengen. De aanvraag betreft het verbouwen van een 8-tal kraakfornuizen om ze energie efficienter te maken, alsmede het realiseren van een substation en bijbehorende export faciliteiten voor de inrichting, gelegen aan Chemieweg 25 te Moerdijk.

Aan deze procedure is het kenmerk 19060479 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, juli 2019.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Moerdijk