Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van Shell Nederland Chemie B.V. een aanvraag (eerste fase) voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. De aanvraag betreft het verbouwen van een 8-tal kraakfornuizen om ze energie efficienter te maken, alsmede het realiseren van een substation en bijbehorende export faciliteiten, voor de inrichting gelegen aan Chemieweg 25 te Moerdijk.

De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage en staat op dit moment niet open voor bezwaar en beroep. Wij wijzen erop dat de publicatie van de ingekomen aanvraag NIET betekent dat vergunning wordt verleend of zal worden geweigerd. Eventuele besluiten zullen te zijner tijd worden gepubliceerd, waarna de mogelijkheid bestaat bezwaar te maken en beroep in te stellen.

Aan deze procedure is het kenmerk 19060479 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, juli 2019.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Moerdijk