Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van Terramass BV een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. De aanvraag betreft het intern wijzigen in de bouw van een gerealiseerde loods, voor de inrichting gelegen aan Nieuwedijk 15 te Odiliapeel.

De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage en staat op dit moment niet open voor bezwaar en beroep. Wij wijzen erop dat de publicatie van de ingekomen aanvraag NIET betekent dat vergunning wordt verleend of zal worden geweigerd. Eventuele besluiten zullen te zijner tijd worden gepubliceerd, waarna de mogelijkheid bestaat bezwaar te maken en beroep in te stellen.

Aan deze procedure is het kenmerk Z-092073 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

's-Hertogenbosch, maart 2019.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Landerd
  • Uden