Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben van Beekmans Beheer B.V. een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen. De aanvraag betreft het uitbreiden van het bedrijfsterrein. In combinatie met de ingediende aanvraag wordt tevens de op 1 mei 2013 verleende omgevingsvergunning ambtshalve aangepast, gelegen aan Hurkske 28 te Erp.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag te verlenen.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 23 januari 2019 tot en met 05 maart 2019 ter inzage bij de gemeente Meierijstad. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer O. de Jong, telefoon (0485) 72 91 32. Vanaf het moment van ter inzage legging is de ontwerpbeschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Een ieder kan tot en met 05 maart 2019 ten aanzien van de ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Omgevingsdienst Brabant Noord. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij Omgevingsdienst Brabant Noord te worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Aan deze procedure is het kenmerk Z-074013 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

's-Hertogenbosch, januari 2019.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Meierijstad