Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ambtshalve voorschriften voor het aspect energie verbinden aan de vigerende omgevingsvergunning van de inrichting Van Iersel Gilze B.V. gelegen aan Schootjesbaan 6 te Riel.

De op te leggen voorschriften omvatten het structureel inzichtelijk krijgen van het jaarlijks energieverbruik, het inventariseren van mogelijke energie-besparende maatregelen in de bedrijfsvoering alsmede het treffen van de rendabele energiebesparende maatregelen binnen redelijke termijnen.

De definitieve beschikking ligt vanaf 21 januari 2019 tot en met 4 maart 2019 ter inzage bij de gemeente Goirle.
Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente.
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer H.H. Lobbezoo, tel.nr. (013) 206 05 15.
Vanaf het moment van ter inzage is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen de beschikking kan tot en met 4 maar 2019 beroep worden ingesteld door de belanghebbenden die:
- zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbeschikking;
- het oneens zijn met de wijzigingen die in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn aangebracht;
- redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbeschikking.
Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend zijn en voorzien zijn van een datum. Het beroepschrift moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U wordt verzocht om op de linkerbovenhoek van de envelop 'beroepschrift' te vermelden.

Indien spoed dit vereist, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.
Aan deze procedure is het kenmerk 18051712 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.


Tilburg, januari 2019.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Goirle