Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) hebben besloten de beslistermijn voor een aanvraag voor een vergunning met maximaal zes weken te verlengen. De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en milieu (keerwand melassetanks en realisatie betonvloer voor de verplaatsing van de laadarm), gelegen aan Noordzeedijk 113 te Dinteloord.

Aan deze procedure is het kenmerk 18111232 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, januari 2019.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Steenbergen