Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn voor een aanvraag voor een vergunning met maximaal zes weken te verlengen. De aanvraag betreft nieuwbouw gebouw zakgoedinstallaties, gelegen aan de Stater 1 te Lieshout.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WABO-2018-7097 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Eindhoven, januari 2019.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Laarbeek