Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) voornemens zijn de vergunning met kenmerk 1325325,d.d. 30 augustus 2007 van Puinrecycling Oss B.V., gelegen aan Maaskade 21 te Oss ambtshalve te wijzigen.

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 23 april 2018 tot en met 03 juni 2018 ter inzage bij de gemeente Oss. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met B.Driesen, telefoon (0485) 72 91 13. Vanaf het moment van ter inzage legging is de ontwerpbeschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Een ieder kan tot en met 03 juni 2018 ten aanzien van de ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Omgevingsdienst Brabant Noord. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij Omgevingsdienst Brabant Noord te worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Aan deze procedure is het kenmerk Z-060529 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

's-Hertogenbosch, april 2018.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Oss