Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben van Mepavex Logistics BV een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen. De aanvraag betreft de uitbreiding met opslag van drukhouders met lijmmiddelen en legalisatie van bovengrondse tank voor de opslag van diesel (8.000 liter), voor de inrichting, gelegen aan Conradweg 20 te Bergen Op Zoom, kadastraal bekend, gemeente Bergen op Zoom, sectie I, nummer(s) 870, 872 en 883 (gedeeltelijk).

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag te verlenen.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 23 april 2018 tot en met 04 juni 2018 ter inzage bij de gemeente Bergen op Zoom. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer T. de Rijk, telefoon (0162) 06 03 06. Vanaf het moment van ter inzage legging is de ontwerpbeschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Een ieder kan tot en met 04 juni 2018 ten aanzien van de ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Omgevingsdienst Midden- en West Brabant. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij Omgevingsdienst Midden- en West Brabant te worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Aan deze procedure is het kenmerk 17110272 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, april 2018.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Bergen op Zoom
  • Essen (B)
  • Kalmthout (B)