Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben van Milieustraat en Kringloopwinkel Vught een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen. De aanvraag betreft het veranderen van de inrichting door het accepteren van nieuwe afvalstoffen (euralcodes) en het voor onbepaalde tijd plaatsen van een mobiel KGA-depot, gelegen aan De Ketting 1 te Vught.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag te verlenen.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 12 januari 2018 tot en met 22 februari 2018 ter inzage bij de gemeente Vught. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met J. van der Schoot, telefoon (0485) 33 83 00. Vanaf het moment van ter inzage legging is de ontwerpbeschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Een ieder kan tot en met 22 februari 2018 ten aanzien van de ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Omgevingsdienst Brabant Noord. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij Omgevingsdienst Brabant Noord te worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Aan deze procedure is het kenmerk Z-059845 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

's-Hertogenbosch, januari 2018.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Vught