Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) hebben besloten de beslistermijn voor een aanvraag voor een vergunning met maximaal zes weken te verlengen. De aanvraag betreft het vervangen en aanpassen van de klimaatbeheersing in gebouw FZ voor de inrichting, gelegen aan Kloosterstraat 6 te Oss.

Aan deze procedure is het kenmerk 17111530 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, januari 2018.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Oss