Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) hebben besloten de beslistermijn voor een aanvraag voor een vergunning met maximaal zes weken te verlengen. De aanvraag betreft het aanpassen van de zuidelijke toegangen van de MSD/Aspen site voor de inrichting, gelegen aan Kloosterstraat 6 te Oss.

Aan deze procedure is het kenmerk 17091145 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, november 2017.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Oss