Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van Dr. W. Kolb Nederland B.V. een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. De aanvraag betreft een omgevingsvergunning bouwen voor de plaatsing van een inspectiebordes-/brug voor tankcontainers, voor de inrichting gelegen aan Westelijke Randweg 5 te Klundert.

De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage en staat op dit moment niet open voor bezwaar en beroep. Wij wijzen erop dat de publicatie van de ingekomen aanvraag NIET betekent dat vergunning wordt verleend of zal worden geweigerd. Eventuele besluiten zullen te zijner tijd worden gepubliceerd, waarna de mogelijkheid bestaat bezwaar te maken en beroep in te stellen.

Aan deze procedure is het kenmerk 17110275 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, november 2017.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Moerdijk