Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) voornemens zijn de vergunning met kenmerk 1348934,d.d. 29 november 2007 van Den Ouden Regionaal Overslag Centrum B.V., gelegen aan Gerstdijk 6 te Helmond ambtshalve te wijzigen.

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 13 oktober 2017 tot en met 23 november 2017 ter inzage bij de gemeente Helmond. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer E. van Aarle, telefoon (088) 369 03 69. Vanaf het moment van ter inzage legging is de ontwerpbeschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Een ieder kan tot en met 23 november 2017 ten aanzien van de ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant te worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WABO-2017-5479 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Eindhoven, oktober 2017.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Helmond