Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) hebben besloten de beslistermijn voor een aanvraag voor een vergunning met maximaal zes weken te verlengen. De aanvraag betreft het oprichten en in gebruik nemen van een emballageloods, gelegen aan Appelweg 8 te Moerdijk.

Aan deze procedure is het kenmerk 17071673 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, september 2017.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Moerdijk