Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van SABIC Innovative Plastics een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. De aanvraag betreft het realiseren van een nieuwe fundering ten behoeve van het plaatsen en in gebruik nemen van een nieuwe zwavelzuurtank ter vervanging van de bestaande zwavelzuurtank in de Chloor fabriek, voor de inrichting gelegen aan Plasticslaan 1 te Bergen Op Zoom.

De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage en staat op dit moment niet open voor bezwaar en beroep. Wij wijzen erop dat de publicatie van de ingekomen aanvraag NIET betekent dat vergunning wordt verleend of zal worden geweigerd. Eventuele besluiten zullen te zijner tijd worden gepubliceerd, waarna de mogelijkheid bestaat bezwaar te maken en beroep in te stellen.

Aan deze procedure is het kenmerk 17090134 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, september 2017.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Bergen op Zoom