Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) voornemens zijn de vergunning met kenmerk C1728344-3461269,d.d. 30 augustus 2013 van Europe Metals BV, gelegen aan Industrieweg 111 te Heeze ambtshalve te wijzigen.

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 14 september 2017 tot en met 26 oktober 2017 ter inzage bij de gemeente Heeze-Leende. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met H. Verhoeven, telefoon (088) 369 02 78. Vanaf het moment van ter inzage legging is de ontwerpbeschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Een ieder kan tot en met 26 oktober 2017 ten aanzien van de ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant te worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WABO-2017-4325 (Z.75689) gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Eindhoven, september 2017.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Heeze-Leende