Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn voor een aanvraag voor een vergunning met maximaal zes weken te verlengen. De aanvraag betreft het veranderen van de opslag van lege ongereinigde emballage en opslag (gevaarlijk) afval, voor de inrichting, gelegen aan Zevenheuvelenweg 60 te Tilburg.

Aan deze procedure is het kenmerk 17070546 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, september 2017.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Tilburg