Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) hebben besloten de beslistermijn voor een aanvraag voor een vergunning met maximaal zes weken te verlengen. De aanvraag betreft de realisatie van een laadkuil, gelegen aan Lage Landstraat 7 te Veghel.

Aan deze procedure is het kenmerk Z-50692-200798 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

's-Hertogenbosch, augustus 2017.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Veghel