Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn voor een aanvraag voor een vergunning met maximaal zes weken te verlengen. De aanvraag betreft het plaatsen van een noodfakkel, voor de inrichting, gelegen aan Vloeiveldweg 8 te Tilburg.

Aan deze procedure is het kenmerk 17061177 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilurg, augustus 2017.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Tilburg