Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) hebben besloten de beslistermijn voor een aanvraag voor een vergunning met maximaal zes weken te verlengen. De aanvraag betreft het uitbreiden en in gebruik nemen van een aanvullend terreindeel en plaatsen van een hekwerk voor de inrichting, gelegen aan Caledoniastraat 9-13 te Tilburg.

Aan deze procedure is het kenmerk 17061771 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, juli 2017.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Tilburg