Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) de vergunning met kenmerk 17041683,d.d. 30 mei 2017 van Air Liquide B.V., gelegen aan De Witbogt 1 te Eindhoven ambtshalve wijzigt.

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 17 juli 2017 tot en met 28 augustus 2017 ter inzage bij de gemeente Eindhoven. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer J. Kieboom, telefoon (013) 206 02 05. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord ?bezwaarschrift? te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek tot voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek door de voorzieningenrechter is beslist.

Aan deze procedure is het kenmerk 17070196 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, juli 2017.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Eindhoven