Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn voor een aanvraag voor een vergunning met maximaal zes weken te verlengen. De aanvraag betreft het vervangen van de mobiele kunststofshredder door een vaste kunststofshredder, gelegen aan Achtseweg Noord 33 te Eindhoven.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WABO-2017-3652 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Eindhoven, juli 2017.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Eindhoven