Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van SOL Nederland een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. De aanvraag betreft het uitbreiden van de inrichting met een aangrenzend perceel en het intern verplaatsen van gasflessen opslagplaatsen, voor de inrichting gelegen aan Swaardvenstraat 11 te Tilburg.

De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage en staat op dit moment niet open voor bezwaar en beroep. Wij wijzen erop dat de publicatie van de ingekomen aanvraag NIET betekent dat vergunning wordt verleend of zal worden geweigerd. Eventuele besluiten zullen te zijner tijd worden gepubliceerd, waarna de mogelijkheid bestaat bezwaar te maken en beroep in te stellen.

Aan deze procedure is het kenmerk 17041131 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, mei 2017.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Tilburg