Besluit
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht wordt dit besluit bekend gemaakt door toezending aan:
Stichting Faunabeheereenheid Noord-Brabant (de aanvrager)
Tevens wordt het ter kennisgeving gepubliceerd op de website van de provincie Noord-Brabant, www.brabant.nl.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 19 januari 2019 tot en met 1 maart 2019, 6 weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Victorialaan 1 b-g, 5213 JG te 's-Hertogenbosch, telefoonnummer (0485) 729 189.
Het besluit is digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl of terug te vinden op de website www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen.

BEZWAAR
Mocht u, vanuit een rechtstreeks belang bij dit besluit, hiertegen bezwaar willen maken, dan kunt u dit binnen zes weken schriftelijk kenbaar maken aan ons college. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift gaat in op de dag na verzending van dit besluit. U kunt het bezwaarschrift richten aan:
Het college van Gedeputeerde Staten
t.a.v. het secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening, het kenmerk Z/050329, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden.
Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al dient u een bezwaarschrift in. Het is wel mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij:

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant
Sector Bestuursrecht
Postbus 90125
5200 MA 's Hertogenbosch

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en een besluit te nemen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te mogen vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. De Rechtbank Oost-Brabant is bereikbaar op
telefoonnummer (073) 620 2020.'s-Hertogenbosch, januari 2019.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Oss