Ontwerpbeschikking
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming een besluit te nemen op een aanvraag voor een vergunning.

Het project betreft de oprichting en exploitatie van een overslagcentrum voor agrarische producten, gelegen aan de Berktweg 4, 6 en 8, 5076 PA te Haaren, in de gemeente Haaren.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken zijn vanaf 19 januari 2019 tot en met
1 maart 2019 in te zien bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Victorialaan 1 b-g, 5213 JG
te 's-Hertogenbosch. Telefoonnummer (0485) 729 189.
Voor inzage in de bijbehorende stukken dient een afspraak gemaakt te worden.
Het besluit is digitaal op te vragen via e-mail Info@odbn.nl of terug te vinden op de website www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen.

Een ieder kan tot en met eind datum inzage ten aanzien van het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (p/a Omgevingsdienst Brabant Noord, Postbus 88, 5430 AB Cuijk). Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij de Omgevingsdienst Brabant Noord te worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen het definitieve besluit.

Aan deze procedure is het kenmerk Z/081586 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.


's-Hertogenbosch, januari 2019.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Haaren