Beschikking
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 22 december 2017 een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb hebben verleend (kenmerk: Z/051584-81838) aan B. Brans, De Hanenberg 7, 5091 JV te Oostelbeers, voor het wijzigen/uitbreiden van een veehouderij, voor de locatie De Hanenberg 7, 5091 JV te Oostelbeers, in de gemeente Oirschot.

De vergunning is verleend voor onbepaalde tijd.

Ten aanzien van het ontwerpbesluit zijn zienswijzen naar voren gebracht.
Het definitieve besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

De aanvraag, het definitieve besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 23 december 2017 tot en met 2 februari 2018 6 weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Victorialaan 1 b-g, 5213 JG te 's-Hertogenbosch. Telefoonnummer (0485) 729 189.
Het besluit is digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl of terug te vinden op de website
www. brabant.nl/loket/verleende-vergunningen

Tegen dit besluit kan na bekendmaking beroep worden ingesteld door:
? belanghebbenden die een zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit;
? belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over het ontwerpbesluit.

Aan deze procedure is een kenmerk gekoppeld. Gelieve bij correspondentie het kenmerk te vermelden.
Het beroepschrift moet worden gericht en gezonden aan de Rechtbank Oost-Brabant,
Postbus 70584, 5201 CZ 's-Hertogenbosch.

Het besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamde 'voorlopige voorziening' te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 70584, 5201 CZ
's-Hertogenbosch.


's-Hertogenbosch, januari 2018.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Oirschot