Ontwerpbeschikking
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van artikel 2,7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming een besluit te nemen op een aanvraag voor een vergunning.

Het project betreft het wijzigen van een veehouderij, uitgevoerd aan de Lieseindsedijk 9, 5482 ZJ te Schijndel, in de gemeente Meierijstad.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken zijn vanaf 5 december 2017 tot en met
15 januari 2018 in te zien bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Victorialaan 1 b-g,
5213 JG te 's-Hertogenbosch. Telefoonnummer (0485) 729 189. Het besluit is digitaal op te vragen via e-mail Info@odbn.nl of terug te vinden op de website www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen.

Een ieder kan tot en met 15 januari 2018 ten aanzien van het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (p/a Omgevingsdienst Brabant Noord, Postbus 88, 5430 AB Cuijk). Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij de Omgevingsdienst Brabant Noord te worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen het definitieve besluit.

Aan deze procedure is het kenmerk Z/057681 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

's-Hertogenbosch, december 2017


's-Hertogenbosch, december 2017.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Meierijstad