Beschikking
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 27 november 2017 een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming hebben verleend (kenmerk: Z/041843/77354) aan Zonnepark Budel BV, aan de Binnen Parallelweg 10, 5701 PH te Helmond, voor de oprichting en exploitatie van een zonnepanelenpark, voor de locatie
Hoofdstraat 1, 6024 AA te Budel-Dorplein, in de gemeente Cranendonck.

De vergunning is verleend voor bepaalde tijd, namelijk voor de periode van 5 jaar.

Ten aanzien van het ontwerpbesluit zijn zienswijzen naar voren gebracht.
Het definitieve besluit is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

De aanvraag, het definitieve besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 29 november 2017 tot en met 9 januari 2018 6 weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Victorialaan 1 b-g, 5213 JG te 's-Hertogenbosch. Telefoonnummer (0485) 729 189.
Het besluit is digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl of terug te vinden op de website www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen.

Tegen dit besluit kan na bekendmaking beroep worden ingesteld door:
- belanghebbenden die een zienswijze naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit;
- belanghebbenden die het oneens zijn met wijzigingen die in het definitieve besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn aangebracht;
- belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over het ontwerpbesluit.

Aan deze procedure is een kenmerk gekoppeld. Gelieve bij correspondentie het kenmerk te vermelden.
Het beroepschrift moet worden gericht en gezonden aan de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 70584, 5201 CZ 's-Hertogenbosch.

Het besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamde 'voorlopige voorziening' te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 70584, 5201 CZ 's-Hertogenbosch.


's-Hertogenbosch, november 2017


's-Hertogenbosch, november 2017.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Cranendonck