Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 21 september 2017 een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb hebben verleend (kenmerk: Z/043419/67224) aan SCA Hygiene Products Cuijk BV, Lange Linden 22 en Korte Oijen 23, 5433 NC te Katwijk (NB) voor het wijzigen en in werking hebben van een papierfabriek, voor de locatie Lange Linden 22 en Korte Oijen 23, 5433 NC te Katwijk (NB) in de gemeente Cuijk.
De vergunning is verleend voor onbepaalde tijd.

Ten aanzien van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.
Het definitieve besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

De aanvraag, het definitieve besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 22 september 2017 tot en met 2 november 2017 6 weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Victorialaan 1 b-g, 5213 JG te 's-Hertogenbosch. Telefoonnummer (0485) 729 189.
Het besluit is digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl of terug te vinden op de website www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen.

Tegen dit besluit kan na bekendmaking beroep worden ingesteld door:
- belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over het ontwerpbesluit.
- belanghebbenden die het oneens zijn met wijzigingen die in het definitieve besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn aangebracht;
Aan deze procedure is een kenmerk gekoppeld. Gelieve bij correspondentie het kenmerk te vermelden.
Het beroepschrift moet worden gericht en gezonden aan de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 70584, 5201 CZ 's-Hertogenbosch.

Het besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamde 'voorlopige voorziening' te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 70584, 5201 CZ
's-Hertogenbosch.'s-Hertogenbosch, september 2017.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Cuijk