Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Wet natuurbescherming een besluit te nemen op een aanvraag voor een vergunning.

Het project betreft de wijziging/uitbreiding van een paardenhouderij, uitgevoerd op Keersop 1,
5561 TA te Riethoven, in de gemeente Bergeijk.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken zijn vanaf 20 september 2017 tot en met
31 oktober 2017 in te zien bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Victorialaan 1 b-g, 5213 JG te 's-Hertogenbosch. Telefoonnummer (0485) 729 189. Het besluit is digitaal op te vragen via e-mail Info@odbn.nl of terug te vinden op de website www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen.

Een ieder kan tot en met 31 oktober 2017 ten aanzien van het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (p/a Omgevingsdienst Brabant Noord, Postbus 88, 5430 AB Cuijk). Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij de Omgevingsdienst Brabant Noord te worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen het definitieve besluit.

Aan deze procedure is het kenmerk Z/012490 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.'s-Hertogenbosch, september 2017.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Bergeijk