Beschikking
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 19 september 2017 een besluit ingevolge artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming (Wnb) hebben verleend aan
Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl, Postbus 280, 5600 AG te Eindhoven, en inzake artikel 3.3, eerste lid Wnb, hebben afgewezen. Het betreft de renovatie van de Wijk Eckart 366, gelegen nabij de Mirandastraat, 5632 GM te Eindhoven. De ontheffing is geldig tot en met 30 juni 2021 en heeft als kenmerk Z/049067-62759.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 20 september 2017 tot en met
31 oktober 2017 6 weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), telefoonnummer (0485) 729 189. Het besluit is digitaal op te vragen via info@odbn.nl of terug te vinden op de website www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tot en met 31 oktober 2017 ten aanzien van deze beschikking schriftelijk bezwaar in dienen. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, de naam en adres van de indiener, de dagtekening, ons kenmerk van het besluit, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 90151, 5200 MC
's-Hertogenbosch. Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden.

Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en emailadres bezwaar@brabant.nl. Wij wijzen u erop, dat het op dit moment nog niet mogelijk is om bezwaarschriften per e-mail in te dienen, omdat dan de wettelijk voorgeschreven handtekening op het bezwaarschrift ontbreekt.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een 'voorlopige voorziening' te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 70584, 5201 CZ te
's-Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te kunnen vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. De Rechtbank
Oost-Brabant is bereikbaar op telefoonnummer (073) 620 2020.

Aan deze procedure is het kenmerk Z/049067 gekoppeld. Wij verzoeken u bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.


's-Hertogenbosch, september 2017.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Eindhoven