Beschikking
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 1 augustus 2017 een besluit ingevolge artikel 3.3, eerste lid, en 3.8, eerste lid, voor de verboden van 3.1, eerste lid, en 3.5, eerste lid, van de Wet natuurbescherming hebben verleend (kenmerk: Z/048501- 62592) aan Raedthuys Windenergie B.B., Hengelosestraat 569, 7521 AG te Enschede voor het Windpark Rietvelden voor de bouw, expoitatie en het afbreken van vier windturbines, gelegen op het industrieterrein Rietvelden, in de gemeente 's-Hertogenbosch.

De ontheffing is verleend voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2044.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 2 augustus 2017 tot en met 12 september 2017 6 weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Telefoonnummer (0485) 729 189. Het besluit is digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl of terug te vinden op de website www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tot en met 12 september 2017 ten aanzien van deze beschikking schriftelijk bezwaar in dienen. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, de naam en adres van de indiener, de dagtekening; ons kenmerk van het besluit, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden.

Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e mailadres bezwaar@brabant.nl. Wij wijzen u erop, dat het op dit moment nog niet mogelijk is om bezwaarschriften per email in te dienen, omdat dan de wettelijk voorgeschreven handtekening op het bezwaarschrift ontbreekt.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een 'voorlopige voorziening' te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 70584, 5201 CZ 's-Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van een spoedeisend belang.
Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. De Rechtbank Oost-Brabant is bereikbaar op telefoonnummer (073) 620 2020.

Aan deze procedure is het kenmerk Z/048501 gekoppeld. Wij verzoeken u bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.


's-Hertogenbosch, augustus 2017


's-Hertogenbosch, augustus 2017.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • 's-Hertogenbosch