Heineken Nederland B.V. .is voornemens om tankblok 5 intern te verbouwen en uit te breiden. De inrichting is gelegen aan Rietveldenweg 25 te 's-Hertogenbosch.

Op grond van artikel 7.2 van de Wet milieubeheer is de activiteit aangewezen in het
Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.). Ingevolge bijlage D, categorie 37.1 van het Besluit m.e.r., is de voorgenomen activiteit van Heineken Nederland B.V. m.e.r.-beoordelingsplichtig.
Dit houdt in dat ons college, alvorens een besluit over de aanvraag van een omgevingsvergunning te nemen, dient te beslissen of er voor de voorgenomen activiteit een MER moet worden opgesteld. Een MER moet worden opgesteld indien sprake is van een activiteit die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Daarbij dient, aldus artikel 7.17, derde lid van de Wet Milieubeheer, rekening te worden gehouden met:
? de kenmerken van de activiteit;
? de plaats van de voorgenomen activiteit;
? de kenmerken van de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Na toetsing van de voorgenomen activiteit hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op
21 januari 2019 besloten dat voor deze activiteit geen MER opgesteld hoeft te worden.

Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 23 januari 2019 gedurende zes weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), U kunt hiervoor contact opnemen met de heer O. de Jong, bereikbaar onder
telefoonnummer (0485) -729132

Het besluit is digitaal op te vragen via het e-mailadres: info@odbn.nl of terug te vinden op de website van de Provincie Noord-Brabant www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen.
De kennisgeving is te vinden op www.brabant.nl/loket/bekendmakingen.

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als een voorbereidingsbesluit, waartegen geen direct bezwaar of beroep open staat. U kunt uw bezwaren tegen dit beoordelingsbesluit te zijner tijd kenbaar maken in de procedure van het uiteindelijke te nemen besluit op de aanvraag om een omgevingsvergunning.


's-Hertogenbosch, januari 2019.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • 's-Hertogenbosch