Kumac B.V. te Deurne is voornemens om een vergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aan te vragen voor het veranderen van hun activiteiten aan Lupinenweg 8a te Deurne. Het voornemen omvat het wijzigen van de inrichting door het hygiƫniseren van de dikke mestfractie middels propaan gestookte infrarood stralers met een maximale capaciteit van 80.000m3 per jaar.

Ingevolge artikel 7.2 van de Wet milieubeheer en categorie 18.1 van bijlage D van het Besluit milieu-effectrapportage is deze voorgenomen activiteit m.e.r-beoordelingsplichtig. Dit houdt in dat het college van Gedeputeerde Staten van Noord- Brabant, alvorens de aanvraag omgevingsvergunning in behandeling te nemen, dient te beslissen of er voor de voorgenomen activiteit een MER moet worden opgesteld. Een MER moet worden opgesteld indien sprake is van een activiteit die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Daarbij dient, aldus artikel 7.17, derde lid van de Wet milieubeheer, rekening te worden gehouden met de in bijlage III bij de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling aangegeven criteria. Na toetsing van de voorgenomen activiteit hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant besloten dat voor deze activiteit geen MER opgesteld hoeft te worden.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 5 juli 2017 tot 16 augustus 2017 gedurende zes weken ter inzage bij de gemeente Deurne. Voor
locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken kunt inzien verwijzen wij u naar de websites van de gemeente Deurne. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Smeets, (088) 369 05 35.

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als een voorbereidingsbesluit, waartegen geen direct bezwaar of beroep open staat. U kunt uw bezwaren tegen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit te zijner tijd kenbaar maken in de procedures van het uiteindelijke besluit, te weten de vergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Eindhoven, juni 2017.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Deurne