De Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant heeft op 16 mei 2019 van Sweco Nederland B.V. namens Ruimte voor Ruimte CV te 's-Hertogenbosch een saneringsverslag ontvangen.

De Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant is door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd voor het afhandelen van deze procedure.

Sweco Nederland B.V. namens Ruimte voor Ruimte CV verzoekt Gedeputeerde Staten om in te stemmen met het saneringsverslag van de uitgevoerde sanering op de locatie Opstal 6 Aarle-Rixtel te Laarbeek, NB165901399.

In de beschikking is door Gedeputeerde Staten het volgende vastgesteld:
- Wij stemmen op grond van artikel 39c Wet bodembescherming in met de uitgevoerde sanering.

Beschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf 07 juni 2019 gedurende zes weken ter inzage bij de gemeente Laarbeek en bij Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Wal 28 te Eindhoven.

Binnen zes weken na de dag waarop de beschikking bekend is gemaakt kunnen belanghebbenden tegen deze beschikking een bezwaarschrift indienen bij:
- Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
- het secretariaat van de hoor- en adviescommissie
- Postbus 90151
- 5200 MC 's-Hertogenbosch

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- de gronden van het bezwaar.

Bovenstaand besluit treedt in werking ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde 'voorlopige voorziening' te vragen.
Deze kunt u richten aan:
Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende een bepaalde periode. Voorwaarde om een voorlopige voorziening aan te vragen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang. Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht).

Eindhoven, juni 2019.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Laarbeek