Bij de Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant is op 13 november 2018 door gemeente Geldrop-Mierlo te Geldrop een melding ingediend ingevolge van artikel 28, lid 1 Wbb, met het voornemen de bodem te saneren op de locatie Talingstraat (Kasteeltuinen) Geldrop te Geldrop-Mierlo, NB177107058.

De Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant is door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd voor het afhandelen van deze procedure.

In de beschikking is door Gedeputeerde Staten vastgesteld:
- dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging
- dat er geen sprake is van spoedeisendheid om het geval van bodemverontreiniging te saneren
- dat zij voornemens zijn in te stemmen met het saneringsplan
- gebruikbeperkingen zijn op de locatie van toepassing
- tijdstip waarbinnen dient te worden gesaneerd in verband met de tijdsgebonden
betrouwbaarheid van het saneringsplan
- er zijn voorschriften aan de sanering verbonden

De beschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf 25 januari 2019 gedurende zes weken ter inzage in de gemeente Geldrop-Mierlo en bij Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Wal 28 te Eindhoven.

Ten aanzien van de beschikking kan binnen zes weken na de dag waarop de beschikking bekend is gemaakt beroep worden ingesteld door:
- belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerp-beschikking;
- belanghebbenden die het oneens zijn met de wijzigingen die in de beschikking ten opzichte van de ontwerp-beschikking zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerp-beschikking.

Het beroepschrift moet worden gericht en gezonden aan:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019
2500 EA 's-Gravenhage.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Bovenstaand besluit treedt in werking ook al wordt een beroepschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamde 'voorlopige voorziening' te vragen. Deze kunt u richten aan:

Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA 's-Gravenhage.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende een bepaalde periode. Voorwaarde om een voorlopige voorziening aan te vragen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang.
Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht).

Eindhoven, januari 2019.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Geldrop-Mierlo